Avís legal

1. Informació general


En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra legislació complementària, s'informa que el titular del lloc web és OBERTA UOC PUBLISHING, S.L.U., d'ara endavant “OBERTA”, amb domicili a Rambla del Poblenou, 154 - 156, 08018 de Barcelona, amb CIF núm. B-62109772 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 32173, Foli 89, Full B-209376, Inscripció 1a.
Tant la marca EDITORIAL UOC i EDIUOC, així com el nom de domini editorialuoc.com, són de titularitat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya i cedits a OBERTA UOC PUBLISHING, S.L.U. per al seu ús.

2. Condicions d'ús de la pàgina web
L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals d'ús, vigents en el moment de l'accés, que preguem que llegeixi amb deteniment. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i d'operar per mitjà del mateix.
No obstant això, per a la utilització de determinats serveis, en especial, la compra de publicacions, es pot requerir la prèvia subscripció i emplenament de formularis i l'acceptació de les CONDICIONS GENERALS DE COMPRA i LA POLÍTICA DE PRIVACITAT. Aquests casos estaran degudament identificats, indicant en cada moment els procediments a seguir per dur a terme el corresponent registre i compra dels nostres productes editorials.

OBERTA, en el marc de la seva activitat editorial, posa a disposició dels usuaris diferents serveis i continguts, a fi que puguin fer un ús racional d'aquests i atendre les seves necessitats d'informació i adquisició de llibres en diversos formats amb una finalitat editorial i comercial. No obstant això, no podrà fer-ne una explotació comercial, sense que això suposi cap relació professional, mercantil ni laboral amb l'usuari, excepte en els casos previstos.
L'accés al nostre lloc web és gratuït i no necessita subscripció o registre previ. L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web Editorial UOC conforme a la bona fe, a les normes d'ordre públic, a les presents condicions generals d'ús i, en el seu cas, a les condicions específiques d'ús que poguessin ser d'aplicació. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibides la utilització i l’obtenció dels serveis i continguts oferts en la present pàgina web per procediments diferents dels estipulats en les presents condicions d'ús, i, en el seu cas, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de les nostres publicacions.
Aquesta pàgina web conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així doncs, OBERTA no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades, ni la seva veracitat o actualització, i en conseqüència, OBERTA queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tot tipus que poguessin derivar per la utilització de pàgines web alienes a la nostra pàgina web.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre web, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

3. Drets de propietat intel·lectual
OBERTA és titular o llicenciatària, si s’escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d'aquesta pàgina web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitador, tots els elements que configuren l'aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el lloc web www.editorialuoc.com —aspecte i comportament o look and feel—, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programes, diagrames, presentació, arquitectura de navegació i els codis font de les pàgines web). Sigui com sigui, OBERTA disposa del corresponent consentiment per a l'ús dels diferents continguts que integren aquest lloc web.

OBERTA autoritza expressament la reproducció per a ús privat dels continguts d'aquesta pàgina web. Aquesta autorització no inclou la reproducció, transformació, i en general qualsevol altra forma d'explotació, pel procediment que sigui, dels continguts del lloc web, quan tingui una finalitat comercial o lucrativa. En tot cas, els enllaços establerts per tercers hauran de permetre saber a l'usuari que accedeix a la pàgina web d'OBERTA i hauran de fer visible necessàriament al seu navegador l'URL corresponent a aquesta pàgina web.
Tret de l'autorització per a ús privat esmentada en el paràgraf anterior, o que es permeti explícitament una altra cosa, l'accés al lloc web no implica la concessió de cap tipus de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels seus continguts.

OBERTA no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d'aquesta pàgina web per part de tercers.

4. Limitació de la responsabilitat
En posar a la disposició de l'usuari aquesta pàgina web, volem oferir-li tota una sèrie de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la seva prestació, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, encara que OBERTA ha adoptat les mesures de seguretat que permet l'estat actual de la tecnologia, no pot garantir l'absència absoluta de virus o elements lesius, i en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat sobre això.

OBERTA no assumeix cap responsabilitat derivada, o que es pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.
Malgrat prendre totes les precaucions necessàries per proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, OBERTA no pot garantir l'actualització de tota la informació facilitada ni la falta d'errors o omissions.

Les opinions aparegudes a les publicacions, revistes i articles accessibles des del lloc web pertanyen als seus respectius autors. Així mateix, OBERTA no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació i els continguts de tot tipus, accessibles des del lloc web, que hagin estat facilitats per tercers i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus vinculats als que s'ha esmentat anteriorment i que puguin produir-se per: (i) absència o deficiències de la informació facilitada als usuaris, la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (iii) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (iv) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l'honor, en la intimitat personal i familiar, i la imatge de les persones, i (v) en general l'incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que siguin aplicables.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitadora, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a OBERTA per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament, de tals fets, sense perjudici de les relacions contractuals entre les parts que es derivin de la comercialització dels nostres llibres, i que estan regulades en les condicions generals de compra.

Tot el referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis de l'Estat espanyol i la normativa vigent europea. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

OBERTA es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web www.editorialuoc.com per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels seus continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.


ATENCIÓ: Les presents condicions generals d'ús han estat establertes amb data 01/03/2024. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació. Si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web per poder tenir la certesa que no s'ha produït cap modificació que l’afecti.