Política Editorial

L’Editorial UOC té l'objectiu de:

  • Publicar de llibres de màxima qualitat
  • Seleccionar obres que presenten resultats de recerca rellevants i actuals d’abast i interès internacional
  • Fer transferència de coneixement científic al públic general no especialitzat per mitjà dels seus llibres
  • Establir aliances i col·laboracions amb altres entitats que amplien la capacitat de difusió
  • Fer possible la publicació de llibres en accés obert

 

Focus temàtics

L'Editorial accepta propostes de llibre prioritàriament en els àmbits de l'educació i de la comunicació. Igualment, pren en consideració els àmbits de la salut digital (eHealth), l'economia i empresa, arts i humanitats, sociologia, tecnologia, dret i ciències polítiques, que encaixin amb les col·leccions actives actuals: Manuals, Filmografías Esenciales, DIRCOM, EPI, EPI Scholar i Laboratorio de Educación Social.

 

Vols publicar un llibre?

Si tens pensat escriure un llibre, a l’Editorial UOC serà un plaer escoltar o llegir la teva proposta ja sigui per via de correu electrònic o bé amb trobades per videoconferència. Escriu un missatge a ediuoc@uoc.edu i en parlem. També pots consultar la secció "Publica amb nosaltres" per saber com funciona tot el procés editorial des de la proposta fins a la publicació del llibre.

 

Opcions de finançament i taxes de publicació

En molts casos, la publicació de llibres acadèmics depèn d'una certa quantitat de subvencions externes. L’Editorial UOC accepta propostes de llibres que aportin finançament extern i pot oferir modalitats d’esponsorització o coedició per publicar llibres dins del model marcat per copyright i venda comercial i també per al model de publicació en accés obert. Aquest tipus de models poden implicar la condició que no es paguin drets d'autor, com és el cas de l’accés obert. Actualment, l'Editorial UOC no aplica cap taxa per publicar llibres (book processing charges).

 

Política d'accés obert

L’Editorial UOC, com a editorial universitària, té l’objectiu de fer possible també l’opció d’accés obert per als llibres acadèmics. En cas d’estar interessats a plantejar aquesta opció, escriviu un missatge a ediuoc@uoc.edu i us donarem tota la informació.


Codi ètic

La Universitat Oberta de Catalunya es compromet a garantir l'ètica i la qualitat dels textos dels llibres que es publiquen a l’Editorial UOC tenint com a referència, el codi ètic definit pel Comitè d'Ètica de Publicacions definit pel Committee on Publication Ethics, COPE. Al mateix temps, garanteix una resposta adequada a les necessitats dels lectors i els autors, assegurant la qualitat dels textos que es publiquen, i protegint i respectant el contingut i la integritat dels textos dels llibres.

L’Equip Editorial i les direccions acadèmiques de les col·leccions de l’Editorial UOC es comprometen a publicar les correccions, els aclariments, les retraccions i les disculpes quan calgui. En acompliment d'aquestes bones pràctiques, es publiquen el sistema de selecció i revisió científica que es fa servir en les col·leccions, i els criteris d'avaluació que els avaluadors externs (anònims i experts) han d'aplicar. L’Editorial UOC manté actualitzats aquests criteris, basats exclusivament en la rellevància científica, l'originalitat, la claredat i l’encaix temàtic del llibre proposat.

Es garanteix, en tot moment, la confidencialitat del procés d'avaluació: l'anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s'avalua, l'informe raonat emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els equips editorials vinculats a l’Editorial o a les seves col·leccions. De la mateixa manera, es mantindrà la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre a l'equip editorial o als avaluadors del llibre.

Editorial UOC declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja han estat publicats. Per aquesta raó, Editorial UOC serà especialment estricta amb el plagi, i els textos que s'identifiquin com a tal s'eliminaran del catàleg editorial i dels plans editorials i no s'arribaran a publicar. La UOC actuarà, en aquests casos, amb tanta rapidesa com sigui possible. En acceptar els termes i els acords expressats per l’Editorial, els autors han de garantir que el text del llibre i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d'autor de tercers. Els autors també han de justificar que, en el cas d'un llibre d'autoria compartida, hi ha hagut un consens ple de tots els autors afectats i que el text no ha estat presentat ni publicat prèviament en un altre mitjà de difusió.

Autoria

Els autors dels manuscrits han de garantir que el treball lliurat a l’Editorial UOC és original i no conté fragments d'obres d'altres autors ni fragments de treballs propis publicats anteriorment. A més, els autors han de confirmar la veracitat de les dades; és a dir, que la dada empírica no ha estat alterada per a confirmar la hipòtesi presentada en el llibre.

Els autors es comprometen a assegurar que els materials consultats són els més actuals i pertinents dins de l'àmbit en què s'ha dut a terme la recerca o l’anàlisi, i que han tingut en compte tots els diferents corrents de pensament que hi ha.

En l'autoria del llibre, els autors han de garantir que hi han inclòs totes les persones que han fet una contribució significativa i intel·lectual en el llibre, alhora que han participat en la interpretació dels resultats i la redacció del llibre. Tanmateix, els autors han d'estar jeràrquicament organitzats d'acord amb el seu nivell de responsabilitat i els seus rols.

Tots els autors accepten la responsabilitat del que han escrit.

Revisió

Els revisors es comprometen a fer una revisió crítica, sincera, constructiva i imparcial dels llibres i a avaluar-los tan ràpidament com sigui possible per tal de respectar les dates límit.

Els revisors només revisen el manuscrit si pensen que són competents en la matèria de què tracta i si no hi ha cap conflicte d'interès.

Els revisors han de lliurar un informe complet i crític amb referències adequades al procediment de revisió del llibre i a les normes públiques establertes per ells mateixos, especialment quan hagin de comunicar que el treball ha estat refusat. A més, estan obligats a informar els editors de qualsevol part del llibre que s'hagi publicat prèviament o que sigui revisada per una altra Editorial.

Els revisors no han de tenir cap conflicte d'interès respecte el text que es vol publicar, els autors o el finançament de la recerca que hagi fet possible l’obra.

L’equip editorial, un cop ha confirmat que el manuscrit compleix les normes de publicació i està lliure de plagi, remetrà el llibre a la direcció de la col·lecció qui en farà l’avaluació per mitjà de dos experts revisors anònims i aliens a la institució d'adscripció de l'autor o dels autors, segons la modalitat de doble cec.

La valoració tindrà en compte l'interès del llibre, la seva contribució al coneixement del tema de què tracta, les novetats que aporta, les relacions establertes correctament, el judici crític que s'hi desenvolupa, les referències bibliogràfiques utilitzades, la redacció correcta, etc., i indicarà recomanacions, en cas que siguin pertinents, per a aconseguir-hi una possible millora.

D'acord amb les recomanacions dels revisors, el director de la col·lecció comunicarà a l'autor o els autors el resultat de l'avaluació de manera motivada i per correu electrònic a l'adreça que hagi o hagin utilitzat per a trametre el llibre.

Si el manuscrit s'ha acceptat amb modificacions, l'autor o els autors hauran de reexpedir una nova versió del llibre atenent les demandes i els suggeriments dels avaluadors externs. L'autor o els autors, si volen, també podran aportar una carta adreçada a l’equip editorial, en la qual han d'indicar el contingut de les modificacions del llibre.

Segons el grau de compliment de les modificacions sol·licitades, la direcció de la col·lecció es pronunciarà sobre si és pertinent o no la publicació del llibre. Aquesta decisió serà comunicada a l'autor o als autors pel director de la col·lecció o l’equip editorial.

 

Guia per a l'ús no sexista de la llengua

Es recomana fer servir un llenguatge igualitari i no sexista en el text del llibre. Per a més informació podeu consultar aquesta guia elaborada pel Servei Lingüístic de la UOC. En cas que de manera voluntària vulgueu aplicar criteris diferents dels recomanats a la guia, ho podeu indicar juntament amb l'explicació del criteri i la justificació en el moment d’entrega del manuscrit.

 

Política de publicitat

L’Editorial UOC només mostra els anuncis que són de rellevància per al seu àmbit d'aplicació i que siguin d'interès per als lectors (per exemple properes presentacions de llibres). Tots els espais publicitaris es proporcionen de forma gratuïta i l'editor té el dret de rebutjar o retirar anuncis en qualsevol moment. En aquests moments, l’Editorial UOC no admet incloure anuncis de tercers al seu web comercial.